ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Вести - Пројекат за конкуретну пољопривреду - 31.03.2021. год.

image alt
ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА КОНКУРЕНТНУ ПОЉОПРИВРЕДУ

Овим правилником ближе се прописују врсте прихватљивих инвестиција и трошкова, услови и начин остваривања права на бесповратна средства, лица која остварују право на бесповратна средства,
као и минимални и максимални износ бесповратних средстава по кориснику за спровођење Пројекта за конкурентну пољопривреду.

  Два су основна програма за подстицаје:

  Програм подршке за унапређење конкурентности и јачање веза унутар тржишног ланца у области примарне пољопривредне производње и диверзификације дохотка у руралним подручјима.
  – физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
  – предузетник;
  – привредно друштво;
  – земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поред општих услова, подносиоци треба да испуњавају и сперцифичне услове који су прописани Правилником у складу са обимом производње.
Кроз подршку примарној пољопривредној производњи, финансираће се инвестиције у производњу млека, меса, пчеларства, аквакултуре, воћа, поврћа, цвећа, грожђа, осталих усева, тј. ратарских култура, те улагања у старе и уметничке занате.
Грантови ће се давати за изградњу фарми, набавку опреме за фарме, набавку и постављање пластеника, набавку машина и опреме за биљну производњу на отвореном пољу, набавку и постављање система за наводњавање, противргадне заштите итд.

Минимална вредност прихватљивих трошкова је 20.000 евра у динарској противредности, а максимална 50.000 евра.

Програм подршке за унапређење конкурентности и веза унутар тржишног ланца у области откупа, прераде и маркетинга примарних пољопривредних производа, као и унапређење маркетинга производа домаће радиности – Програм подршке за агрегаторе.

Право на коришћење бесповратних средстава остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
– предузетник;
– привредно друштво;
– земљорадничка задруга.

Поред општих услова прописаних Правилником, подносиоци треба да испуњавају и специфичне услове који су прописани у складу са обимом производње и прописаним стандардима у одређеном сектору.
Актуелна верзија правилника се може преузети на: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2021/30/1/reg

Извор: Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде , Управа за аграрна плаћања