ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Организационе целине - O Саветодавнoj служби

  • Едукације пољопривредних произвођача о контролисаној и рационалној примени ђубрива и средстава за заштиту биља; доброј произвођачкој пракси и одржавања еколошке равнотеже у животној средини.
  • Одстицање интресног удруживања пољопривредних произвођача
  • Мониторинг одређеног броја производних парцела
  • Под основним ратрарским,воћарским и повртарским културама у циљу сњимања стања услова средине, понашања биљних култура у односу на постојеће услове, примењену агротехнику и сортимент
  • Стварање услова за квалитетније управљање резистентношћу штетних организама на пестициде
  • Боље искоришћење националних и ипард мера
  • Очување традиције и културног наслеђа и подстицање укључивања жена и младих у агробиотуризам и пољопривредну производњу.
  • Боље искоришћење националних и ипард мера
Саветодавне активности ПСС АПВ су дефинисане кроз пружање стручних савета и препорука применом: индивидуалних метода рада, групних метода рада, одржавањa дана поља, информисањa путем масовинх медија (коришћењем дигиталних и штампаних медија).
image alt
Групне методе у остваривању саветодавних активности су бројне и њима се активности усмеравају ка већем броју пољопривредних произвођача:

 • рад са земљорадничким задругама, рад са удружењима, асоцијацијама и групама пољопривредних призвођача који се састоји у пословима везаним за интересно удруживање и предузетништво у пољопривреди. Ти послови односе се на унапређивање различитих области пољопривредне производње, стварање производа са географским пореклом, помоћ члановима удружења при остваривању различитих субвенција, организовани одласци на стручне манифестације, сајмове пољопривреде... 
 • Предавања из различитих области пољопривредне производње уз коришћење савремених наставних средстава и метода рада. Стручна предавања се изводе за најмање десет заинтересованих пољопривредних произвођача. 
 • Трибина, која као групна метода саветодавног рада у реализацији саветодавних активности доприносе промоцији и тумачењу мера аграрне политике Владе Републике Србије, АП Војводине, руралном развоју, мерама ИПАРД програма, али и разним другим темама за које Министарство искаже потребу.
 • Радионице које се реализују са одабраном групом од најмање 3 пољопривредна произвођача путем интерактивног рада. Оне се могу одржавати на различитим местима и то на газдинству, у пољу, земљорадничкој задрузи, просторијама месне заједнице или у просторијама ПСС. 
 • Организовање зимских школа (предавања) у којима учествују сви саветодавци запослени у тој ПСС, али и стручњаци различитих профила са темама које су актуелне за пољопривредне произвођаче.

Саветодавна служба је конституисана тако да својим активностима доприноси економском развоју пољопривреде, повећању продуктивности, економичности и рентабилности производње, рационализацији пословања, производње и рада, повећању добити по јединици капацитета, оптимизацији производне структуре, као и њено усклађивање са потребама и захтевима тржишта.

Један од кључних циљева пољопривредне саветодавне службе налази се у сфери техничко-технолошког унапређења пољопривреде. За остваривање овог циља од пресудног значаја је прикупљање и дифузија информација о најновијим научним и технолошким достигнућима из области аграра.