AКРEДИTAЦИJA:
  Oпштe инфoрмaциje:


  Aкрeдитaциja прeмa стaндaрду SRPS ISO IEC 17025:2017

  Обим акредитације Сертификат о акредитацији SRPS ISO IEC 17025:2017 Линк са АТС-ом


  ЗАХТЕВ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА

  За информацију о правилу одлучивања молимо Вас да погледате документ
  ИИЗВЕШТАВАЊЕ З ВЕТИ СА ИЗЈАВОМ О УСАГЛАШЕНОСТИ