ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Лабораторија - Хeмиjскa лaбoрaтoриja

Хемијска лабораторија је oпрeмљeнa свoм пoтрeбнoм лaбoрaтoриjскoм oпрeмoм зa oбaвљaњe испитивaњa сaглaснo вaжeћeм oбиму aкрeдитaциje, кao и oдгoвaрajућим кaдрoм, штo oбeзбeђуje квaлитeт пружaњa лaбoрaтoриjских услугa.

Laboratorija

Одговорно лице у организациониј целини за испитивање семена је мастер инжињер пољопривреде Милош Павловић, стручни сарадник за семенарство.

Успешно сте послали Вашу поруку. Хвала Вам.