ПСС ИНСТИТУТ ТАМИШ Новосељански пут 33, 26000 Панчево, Србија +381 (0)13 313 092, +381 (0)13 373 002 intam@panet.rs                За корак испред - наше знање и искуство Ваша предност...

Контрола производње семена и садног материјала

Контрола производње семена обухвата преглед документације о пореклу употребљеног семена и стручне и здравствене прегледе у току вегетације и састављање записника о извршеним прегледима, на основу којих се издаје Здравствено уверење и Решење о признавању семенског усева.

  Документација, која је потребна за пријаву семенске производње:

 • Попуњен образац за стручну контролу (у прилогу)
 • Попуњен образац за здравствену контролу (у прилогу)
 • Уплата таксе за контролу (2џ1/2)-као доказ обавезно извод из банке
 • Декларација за употребљено семе
 • Уверење о признавању семенског усева за употребљено семе
 • Решење о упису у регистар произвођача семена
 • Уговор са носиоцем заштите сорте
 • Скица парцеле

 • СВАКИ ОД НАВЕДЕНИХ ДОКУМЕНАТА ДОСТАВИТИ У 2 ПРИМЕРКА У ПСС Институт Тамиш поштом или лично.


Обавештењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за заштиту биља бр 011-00-53/20-11 од 19.02.2020. одређени су износи за уплату административних такси.
Износи за уплату ( џ2 тј. износ наведен у даљем тексту приликом пријаве семенске производње а исти тај износ још једном, пре издавања Уверења о признавању семенског усева) за сваки започети хектар:

 пшеница   730,00 RSD/ha
  кукуруз      3030,00 RSD/ha
  сунцокрет   1660,00 RSD/ha
  шећерна репа   3820,00 RSD/ha
  луцерка   1060,00 RSD/ha
  соја, грашак, детелине и остало крмно биље   850,00 RSD/ha
  поврће, лековито и ароматично биље и остало биље   2430,00 RSD/ha
  кромпир   720,080 RSD/ha

Уплата такси у случају више пријава за исту културу се врши ПОСЕБНО ЗА СВАКУ ПРИЈАВУ одговарајући износ- никако збирно за све пријаве! Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуном документацијом ће бити враћене подносиоцу пријаве. Посебну пажњу обратити на „позив на број“ приликом уплате такси.


КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ


Контрола производње садног материјала воћака и винове лозе обухвата преглед документације која се подноси приликом пријаве производње садног материјала, а која се тиче порекла употребљеног садног материјала, два стручна и здравствена прегледа током вегетације и састављање записника о извршеним прегледима, на основу којих се издаје Здравствено уверење по коме се даље израђује сертификат о производњи.

Документација која је потребна приликом пријаве производње:


1. Попуњен образац за стручну контролу, с тим да број обрасца који се користи зависи од врсте садног материјала који се пријављује, а уз образац се подноси и документација која је наведена на самом обрасцу (обрасце можете преузети на адреси ЛИНК

2. Попуњен образац за здравствену контролу ЛИНК

3. Потврда о уплати таксе за контролу (пријаву)садног материјала воћака и винове лозепотврђује се искључиво изводом из банке, (у линку се налази закон о Републичким административним таксама ЛИНК тарифни број 78v se односи на таксе које се морају уплатити за пријаву производње, док се тарифни број 78г односи на износ такси које се уплаћају пре издавања уверења односно сертификата).

Свакиоднаведених докумената (као и документа која иду уз обрасце за стручну контролу) доставити у 2 примерка у ПСС Институт Тамиш поштом или лично.

Обавештењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Управе за заштиту биља бр 011-00-52/20-11 од 19.02.2020. одређени су износи за уплату административних такси.

ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОЗИВ НА БРОЈ ЗА ПРИЈАВУ ПРОИЗВОДЊЕ И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА САДНИ МАТЕРИЈАЛ ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И РУЖА:


Текући рачун на који се врши уплата Пољопривредна служба Општина на којој се пријављује производња Позив на број
840-30980845-83 ПСС Институт Тамиш д.о.о., Панчево Панчево, Алибунар, Ковачица, Опово 26148424200109742321

ТАРИФНИ БРОЈ 78V


За подношење пријаве за производњу садног материјала воћака и винове лозе и здравствени преглед објеката за производњу садног материјала, и то за:

 

Ред број Врста садног материјала Износ (РСД)
1 Воћна садница 240,00
2 Лозни калем 90,00
3 Подлога (сејанац, младица) 30,00
4 Матична стабла воћака 450,00
5 Матична стабла чокота (за лозне подлоге и вијоке) 150,00
6 Матичне жбунове воћне вегетативне подлоге 90,00
7 Матичне засаде купине, рибизле, боровнице, изданке леске и облачинске вишње 1820,00
8 Матичне засаде малине 6670,00
9 Матичне засаде јагоде 5000,00
10 Контејнерску производњу 210,00


НАПОМЕНА:

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала воћних садница, подлога, лозних калемова и за контејнерску производњу, исказана је по свакој пријави и за количину до 1.000 комада, а за сваки комад преко износ се увећаваза 0,1% по сваком комаду, у односу на износеиз тач. 1)−3) и 10) овог тарифног броја. Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала матичних стабала воћака исказана је по свакој пријави и за количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ се увећаваза 6,7% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 4) овог тарифног броја.

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала матичних стабала чокота (за лозне подлоге и виоке) и матичних жбунова (воћне вегетативне подлоге) исказана је по свакој пријави и за количину до 100 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 1% по сваком комаду, у односу на износ из тач. 5) и 6) овогтарифногброја.

Такса за подношење пријаве за производњу и здравствени преглед објекта за производњу садног материјала матичних засада купине, рибизле, боровнице, изданке леске и облачинске вишње, исказана је посвакојпријави за површину до 1 хектара, а за површину преко износ се увећава 25% за сваки започети хектар у односу на износ из тачке 7) овог тарифног броја.

ТАРИФНИ БРОЈ 78G


По захтеву за издавање сертификата о производњи садног материјала воћака и вино велозе, и то за:


Ред број Врста садног материјала Износ (РСД)
1 Воћна садница 730,00
2 Лозни калем 270,00
3 Подлога (сејанац, младица) 90,00
4 Матична стабла воћака 1.360,00
5 Матична стабла чокота (за лозне подлоге и вијоке) 450,00
6 Матичне жбунове воћне вегетативне подлоге 270,00
7 Матичне засаде купине, рибизле, боровнице, изданке леске и облачинске вишње 5.460,00
8 Матичне засаде малине 20.020,00
9 Матичне засаде јагоде 15.010,00
10 Контејнерску производњу 640,00


НАПОМЕНА:

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала воћних садница, подлога, лозних калемова и за контејнерску производњу, исказана је по сваком захтеву и за количину до 1.000 комада, а за сваки комад преко износ се увећаваза 0,1% по сваком комаду, у односу на износе из тач. 1)−3) и 10) овог тарифног броја.


Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала матичних стабала воћака исказана је по сваком захтеву и за количину до 10 комада, а за сваки комад преко износ се увећава за 6,7% по сваком комаду, у односу на износ из тачке 4) овог тарифног броја.


Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала матичних стабала чокота (за лозне подлоге и виоке) и матичних жбунова (воћне вегетативне подлоге) исказана је по сваком захтеву и за количину до 100 комада, а за сваки комад преко износ се увећаваза 1% по сваком комаду, у односу на износ из тач. 5) и 6) овог тарифног броја.


Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала матичних засада купине, рибизле, боровнице, изданке леске и облачинске вишње, исказана је по захтеву за површину до 1 хектара, а за површину преко износ се увећава 25% за сваки започети хектар у односу на износ из тачке 7) овог тарифног броја.

Такса за издавање сертификата о производњи садног материјала малине и јагоде, исказана је по захтеву за површину до 1 хектара, а за површину преко износ се увећава 10% за сваки започети хектар у односу на износе из тач. 8) и 9) овог тарифног броја.

Уплата такси се врши посебно за сваку пријаву одговарајућим износом- никако не вршити уплату збирно за све пријаве.
Неблаговремене пријавеипријаве са непотпуном документацијом ће бити враћене подносиоцу пријаве.